เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 9 ประเภท
ฐานข้อมูล 9 ประเภท
1. ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.1 KB
2. ข้อมูลงบประมาณ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.41 KB
3. ข้อมูลสถานประกอบการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 689.6 KB
4. ข้อมูลครุภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.26 KB
5. ข้อมูลวิจัยเเละสิ่งประดิษฐ์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.02 KB
6. ข้อมูลหลักสูตรเเละการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.27 KB
7. ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.82 KB
8. ข้อมูลอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.43 MB
9. ข้อมูลเศรษฐกิจเเละสังคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 668.66 KB