ประกาศการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศ ศธ. กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.72 KB
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรการประเมินความพร้อม พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 562.04 KB
ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1016.63 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.27 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.48 KB
ประกาศมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.41 KB