ความก้าวหน้าของสถาบัน
ความเก้าหน้าของสถาบัน

การขับเคลื่อนและความก้าวหน้าในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดย คณะกรรมการด้านการดำเนินงานขับเคลื่อน กำกับและติดตามสถาบันการอาชีวศึกษา(ชุดที่ ๕)

ระยะเวลา

กิจกรรมการดำเนินงานการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

มกราคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๔

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดปัจจุบัน (ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธาน)   ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา แบบกลุ่มจังหวัด (Area Based) ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาและยกระดับกำลังแรงงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด และระดับประเทศ

๑ ตุลาคม ๕๔

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด ตามประกาศ กอศ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๕๔

๑๙ ตุลาคม ๕๔

การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ มีมติยืนยันมติ กอศ. เดิมที่เห็นชอบเรื่องการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด หรือ Area Based จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง รวม ๑๙ กลุ่ม สำหรับสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเกษตร ๔๗ แห่ง ให้รวมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคละ ๑ สถาบัน รวม ๔ สถาบัน และมอบ สอศ. ไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาเพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ กอศ. ต่อไป

๒๕ ตุลาคม ๕๔

กอศ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา (คำสั่ง กอศ. ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔) ตามที่ สอศ. ได้ทำการสรุปสถานศึกษาที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๓ กลุ่มคือ ๑ สถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งสถาบัน ๒ สถานศึกษาเครือข่ายสถาบัน และ ๓ สถานศึกษาสมทบ เป็นสถานศึกษาที่ขึ้นตรงต่อ สอศ. รวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ สถาบัน จำนวน ๑๕๖ สถานศึกษา และมอบให้สถาบันทั้ง ๑๙ สถาบัน จัดทำเอกสารข้อมูลประกอบการประเมินตามเกณฑ์ของ  กอศ.

๘, ๑๑ พฤศจิกายน ๕๔

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทำการประเมินความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ สถาบัน ตามหลักเกณฑ์ฯ เมื่อวันที่ ๘ และ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง ๑๙ สถาบัน

๑๖ พฤศจิกายน ๕๔

การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ๑๕๖ สถานศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๙ สถาบัน และมอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ยกร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.... เสนอ  กอศ. ในการประชุมครั้งต่อไป

๗ ธันวาคม ๕๔

การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา มอบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอร่างกฎกระทรวงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔ มกราคม ๕๕

รมว.ศธ. (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) มอบให้ สอศ. และ กอศ. พิจารณาเพิ่มเติมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพได้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ ดังนั้น สอศ. จึงเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถาบันการอาชีวศึกษาที่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรที่เข้าร่วมในสถาบันฯ อีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ และ ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ รวม ๔ สถาบัน ที่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ๕ แห่งเข้าร่วม ได้แก่ วษท. เชียงใหม่, วษท.แพร่, วษท.พะเยา, วษท. ฉะเชิงเทรา, วป.ปัตตานี

๙ มกราคม ๕๕

อนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินฯ ของ กอศ. ทำการประเมินสถาบันการอาชีวศึกษาใหม่ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและสรุปผลการประเมินเสนอ กอศ. ต่อไป

๑๑ มกราคม ๕๕

การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบผลการประเมินฯ ของคณะอนุกรรมการฯ และมอบให้ สอศ.ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ....ทั้ง ๑๙ สถาบัน รวม ๑๖๑ สถานศึกษา เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีต่อไป

๑๕ มกราคม ๕๕

การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ...และมอบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

๒๙ มีนาคม ๕๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชิญ สอศ. และ กอศ. ร่วมพิจารณาตรวจร่างกฎกระทรวงฯ ก่อนนำเสนอ ครม.

๒๔ เมษายน ๕๕

รมว.ศธ. (ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช) ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ...เพื่อเสนอ ครม.

๘ พฤษภาคม ๕๕

ครม.พิจารณาอนุมัติกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  พร้อมกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กรรมการสภาสถาบัน พ.ศ.... และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน พ.ศ....ทั้งสองฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๖ มิถุนายน ๕๕

สอศ. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อช่วยบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาและพิจารณากำหนดที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ สถาบัน คำสั่งที่ ๑๑๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สอศ. และ กอศ.

๒๗ มิถุนายน ๕๕

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำกฎกระทรวงฯ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙  ตอนที่ ๕๖ ก หน้า ๑๘  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนั้นสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๑๖๑ แห่งก็จะปรับเปลี่ยนบทบาทไปสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎ ระเบียบบังคับใช้ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษาฯ มาตรา ๖๒ ให้ใช้กฎ ระเบียบเดิมที่เคยมีอยู่โดยอนุโลม

๑๙ กรกฎาคม ๕๕

สอศ. มีคำสั่งที่ ๑๓๓๓/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาและจัดตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาชั่วคราว ทั้ง ๑๙ สถาบัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๖-๘ สิงหาคม ๕๕

ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาชั่วคราวและคณะผู้บริหาร จัดประชุมโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕   ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

๒๗ กรกฎาคม,             ๒๒ สิงหาคม ๕๕

สอศ. และ กอศ. ร่วมชี้แจงร่างกฎกระทรวง ๒ ฉบับ กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับ

๒๘ สิงหาคม ๕๕

สอศ.มีคำสั่งที่ ๑๖๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ทำหน้าที่ ผอ.สถาบันฯ ปฏิบัติราชการแทน

๒๕ กันยายน ๕๕

ครม.พิจารณาเห็นชอบกฎกระทรวง ๒ ฉบับ (กรุณาติดตามข่าวการประชุม ครม. ด้วย)

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน  ๔ ภูมิภาค

ระยะเวลา

กิจกรรมการดำเนินจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

๖ ตุลาคม ๕๔

กลุ่มสถานศึกษาเกษตรและประมงได้จัดประชุมและยืนยันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน ใน ๔ ภูมิภาค ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร จ.ปทุมธานีเสนอ สอศ.เพื่อดำเนินการต่อไป

๑๙ ตุลาคม ๕๔

สอศ. เสนอ กอศ. ขอจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบันใน ๔ ภูมิภาค การประชุม  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบเรื่อง การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคละ ๑ สถาบัน รวม ๔ สถาบัน

๑๔ มีนาคม ๕๕

การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบในหลักการให้ สอศ. ไปศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรต่อไป

๔ เมษายน ๕๕

การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ มอบให้ สอศ.แต่งตั้งคณะทำงาน เตรียมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรที่เข้าร่วมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเช่นเดียวกับการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด ๑๙ แห่ง

๑๘ เมษายน ๕๕

สอศ. แต่งตั้งคณะทำงาน การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (คำสั่ง สอศ. ที่ ๗๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕) คณะทำงานมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและประมง รวมทั้งจัดทำข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและประมง และรายงานผลการดำเนินงานต่อ กอศ.

๑๖ พฤษภาคม ๕๕

การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบ

  ๑. ให้ใช้หลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อประเมินความพร้อมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน

  ๒. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

  ๓. เสนอชื่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการฯเกษตร

๑๘ พฤษภาคม ๕๕

กอศ. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจประเมินความพร้อมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรจำนวน ๔ สถาบัน (คำสั่ง กอศ.ที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

๒๒ พฤษภาคม ๕๕

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทำการประเมินความพร้อมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ แห่ง  สถาบันระยะแรก จำนวน ๔๑ สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

๖ มิถุนายน ๕๕

การประชุม กอศ. ครั้ง ๗/๒๕๕๕ เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน และมอบให้คณะอนุกรรมการ กอศ.ด้านกฎหมายฯ ยกร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.....เสนอ กอศ. พิจารณาต่อไป

๒๔ กรกฎาคม ๕๕

คณะอนุกรรมการ กอศ. ด้านกฎหมายฯ ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ....และนำเสนอ กอศ. ในการประชุมวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

เดือน สิงหาคม ๕๕

ร่างกฎกระทรวงการจัดตั้งสถาบันเกษตรเข้าสู่สำนักงานเลขาธิการ ครม.

๒๕ กันยายน  ๕๕

ครม.จะพิจารณาร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน (ขอให้ติดตามมติ ครม.ต่อไป)

ศปส. ๒๔ ก.ย. ๕๕

(นายประเวศ  ยอดยิ่ง สรุป) 
Credit : สถาบันการอาชีวศึกษา