สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกอบด้วย :
1วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
2. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
3วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

4. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   

5วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี    

7วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

8. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

9วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา