ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 532500
Page Views 855251
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

           จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน สู่มาตรฐานเทียบได้ระดับสากล 

 

พันธกิจ :

1.     ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพ ได้รับการยอมรับสู่มาตรฐานเทียบได้ระดับสากล 

2.     ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ

3.     ดำเนินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4.     ส่งเสริมการพัฒนาครู คณาจารย์ ให้เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ

5.     ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากรกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.     ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการวิชาชีพ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com