วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

           เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาในระดับเเนวหน้าของประเทศ

 

พันธกิจ :

1.    สร้างและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้มาตรฐาน

2.    ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล

3.    ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดรับการเปลี่ยนแปลง

4.    ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนกับภาคการผลิตและสถานประกอบการ

5.    ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนสร้างนวัตกรรมทางวิชาการเเละวิชาชีพ

6.    ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.    ส่งเสริมสนับสนุนการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม