ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม First S -Curve , New S -Curve และประเทศไทย 4.0

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการเเข่งขัน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการศึกษาอาชีวศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในเเละต่างประเทศ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาการเเละวิชาชีพเพื่อยกระดับการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการเเนวใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ( Modern Management)