จำนวนนักเรียน //นักศึกษาระดับปริญญาตรี (แสดงรายปีการศึกษา)
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ (คาดว่าจะสำเร็จ) ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371.41 KB
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.33 KB
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 381.47 KB
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 337 KB
จำนวนนักเรียน-นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.99 KB
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.03 KB
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.97 KB
นักศึกษารหัส 61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.19 KB
นักศึกษารหัส 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.64 KB
นักศึกษารหัส 59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.68 KB
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.75 KB
จำนวนนักเรียน-นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.64 KB