ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
( จำนวน 28 รูป / ดู 33 ครั้ง )
จัดประชุมโครงการเสวนาทางการเรียนการสอน ณ วทอ.ต่อเรือ วันที่ 18 พฤศจิกายน 64
( จำนวน 33 รูป / ดู 81 ครั้ง )
การจัดประชุมโครงการเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ณ วท.ธัญบุรี วันที่ 18 พฤศจิกายน 64
( จำนวน 30 รูป / ดู 69 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
( จำนวน 18 รูป / ดู 55 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
( จำนวน 17 รูป / ดู 86 ครั้ง )
อบรมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วPA วันที่ 26 ตุลาคม 256
( จำนวน 10 รูป / ดู 44 ครั้ง )
การประชุมการกรอกข้อมูลรายละเอียด การประกันคุณภาพภายใน IVE QA 27-28 ตุลาคม 2564
( จำนวน 17 รูป / ดู 107 ครั้ง )
โครงการอบรมพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโรโลยีการสื่อสารด้านสารบรรณ 17 กันยายน 2564
( จำนวน 10 รูป / ดู 99 ครั้ง )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันที่ 15 กันยายน 2564
( จำนวน 10 รูป / ดู 100 ครั้ง )
การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2564
( จำนวน 5 รูป / ดู 93 ครั้ง )