ภาพกิจกรรม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท S.M.C.(ประเทศไทย) วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
( จำนวน 25 รูป / ดู 86 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
( จำนวน 46 รูป / ดู 196 ครั้ง )
ประชุมหารือการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562-2563 19 เมษายน 2565
( จำนวน 35 รูป / ดู 175 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565
( จำนวน 20 รูป / ดู 137 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2564
( จำนวน 27 รูป / ดู 448 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร (ก.พ.ร) ครั้งที่3/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
( จำนวน 22 รูป / ดู 428 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
( จำนวน 23 รูป / ดู 429 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2564
( จำนวน 18 รูป / ดู 360 ครั้ง )
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564
( จำนวน 57 รูป / ดู 738 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
( จำนวน 28 รูป / ดู 558 ครั้ง )