ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทล.บ. (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 60) 10 พ.ย. 64
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 49) 05 พ.ย. 64
บัญชีรายการมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 64) 05 พ.ย. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) (อ่าน 50) 05 พ.ย. 64
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 (อ่าน 56) 05 พ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสภาวะปกติใหม่ (อ่าน 31) 05 พ.ย. 64
การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (อ่าน 25) 05 พ.ย. 64
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 19) 05 พ.ย. 64
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (อ่าน 21) 05 พ.ย. 64
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการระดับหลักสูตร (อ่าน 21) 05 พ.ย. 64
OECD:Modernising Education and skills Development (อ่าน 14) 05 พ.ย. 64
แนวคิดใหม่ในการจัดอาชีวศึกษาและการปรับตัวของสถาบันฯ (อ่าน 15) 05 พ.ย. 64
การยกระดับงานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ระดับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 แห่ง (อ่าน 19) 05 พ.ย. 64
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 (อ่าน 28) 05 พ.ย. 64
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 20) 04 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ​ ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ (อ่าน 105) 19 ต.ค. 64
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 (อ่าน 95) 14 ต.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (อ่าน 167) 08 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พร้อมใบสมัคร) (อ่าน 249) 05 ต.ค. 64
ประกาศ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (อ่าน 130) 25 ก.ค. 64
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 256) 21 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ด้านพัสดุ) (อ่าน 277) 18 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) (อ่าน 479) 04 มิ.ย. 64
ประกาศ​ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 151) 14 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา (อ่าน 124) 12 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน คัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4) (อ่าน 125) 09 พ.ค. 64
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าการเลือกสรรกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4) (อ่าน 110) 08 พ.ค. 64
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) (อ่าน 113) 08 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 117) 07 พ.ค. 64
ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่อง การสรรหากรรมการสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4) (อ่าน 109) 03 พ.ค. 64