ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างใบราคาภาพถ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 - 2564 (อ่าน 243) 18 ส.ค. 65
กำหนดการ การฝึกซ้อมย่อยรวมระดับสถาบัน ครั้งที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี (อ่าน 242) 20 ก.ค. 65
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ เพื่อการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 (อ่าน 318) 20 ก.ค. 65
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1_การศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ประจำปี 2565 (อ่าน 192) 24 มิ.ย. 65
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1_ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี 2565 (อ่าน 375) 15 ก.พ. 65
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1_ เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565 (อ่าน 326) 15 ก.พ. 65
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1_ เกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2565 (อ่าน 289) 15 ก.พ. 65
เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 331) 13 ม.ค. 65
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 542) 10 ม.ค. 65
ยินดีต้อนรับนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 (อ่าน 350) 29 ธ.ค. 64
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 302) 14 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทล.บ. (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 470) 10 พ.ย. 64
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 342) 05 พ.ย. 64
บัญชีรายการมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 382) 05 พ.ย. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) (อ่าน 325) 05 พ.ย. 64
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 (อ่าน 314) 05 พ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสภาวะปกติใหม่ (อ่าน 261) 05 พ.ย. 64
การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (อ่าน 246) 05 พ.ย. 64
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 237) 05 พ.ย. 64
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (อ่าน 227) 05 พ.ย. 64
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการระดับหลักสูตร (อ่าน 237) 05 พ.ย. 64
OECD:Modernising Education and skills Development (อ่าน 230) 05 พ.ย. 64
แนวคิดใหม่ในการจัดอาชีวศึกษาและการปรับตัวของสถาบันฯ (อ่าน 228) 05 พ.ย. 64
การยกระดับงานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ระดับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 แห่ง (อ่าน 236) 05 พ.ย. 64
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 (อ่าน 264) 05 พ.ย. 64
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 247) 04 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ​ ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ (อ่าน 372) 19 ต.ค. 64
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 (อ่าน 313) 14 ต.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (อ่าน 424) 08 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พร้อมใบสมัคร) (อ่าน 506) 05 ต.ค. 64