ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 515443
Page Views 835393
คณะกรรมการสภาสถาบัน
ชื่อ-สกุล : นายไชยศิริ สมสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1
เบอร์โทรศัพท์ : 081-441-6593
อีเมล์ : chaisiri481@gmail.com
ที่อยู่ :
1/41 ซอยเวชคาม ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
อื่นๆ :

ประวัติการศึกษา

                                -   ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต กศม.บริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ   2540
                                -  ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศบ.ภาษาอังกฤษ    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2521

ประวัติการทำงาน

                                -  30 มิถุนายน 2521    อาจารย์ 1 ระดับ 3   วิทยาลัยเกษตรกรรมชุมพร

                                - 1 ตุลาคม 2538        ศึกษานิเทศก์หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา

                                -  26 ธันวาคม 2546   ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

                                - 23 สิงหาคม 2547   ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

                                -  12ตุลาคม 2549 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

                                -  6 กรกฏาคม 2550-2556    ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร (เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 2554)

                                -20 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบันผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

ผลงาน/ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องในการบริหารด้านการศึกษา การพัสดุและงบประมาณชื่อสถานที่ๆปฏิบัติงาน (ในประเทศ) หน้าที่ความรับผิดชอบ/ผลงานที่สำคัญ

              1. ได้รับการแต่งตั้งจากกรมอาชีวศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษ ปรับปรุงหลักสูตรและตำราการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส

              2. ได้รับการแต่งตั้งจากกรมอาชีวศึกษาเป็นหัวหน้าทีมผู้ประสานงานปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ในโครงการเงินกู้ จากรัฐบาลญี่ปุ่นOverseas Economic Cooperation Fund, Japan (OECF)

              3. ได้รับการแต่งตั้งจากกรมอาชีวศึกษา เป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมภายในประเทศ In country Trainingโครงการเงินกู้ OECF จัดการฝึกอบรมแก่ครูครู-อาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค ภายใต้โครงการเงินกู้ Overseas Economic Cooperation Fund, Japan (OECF) จากรัฐบาลญี่ปุ่น ดูแลและควบคุมมาตรฐานการจัดการฝึกอบรมของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Sydney Institute of Technology (SIT), Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) และInternational Training Australia PTY LTD

               4. ได้รับการแต่งตั้งจากกรมอาชีวศึกษา เป็นกรรมการเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโครงการเงินกู้รัฐบาลเดนมาร์กเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของกองวิทยาลัยเกษตรกรรมกรมอาชีวศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
                1.  ได้รับรางวัล “สถานศึกษาพอเพียง 2553” ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2553
                2.  ได้รับรางวัล “คนไทยสร้างสรรค์ ปี 2553” ส่งเสริมงานเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน จังหวัด และประเทศ โดยจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ชมรมสื่อสารมวลชนท้องถิ่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
                3.  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
                4. ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับที่ 1 สิ่งประดิษฐ์” ในงานประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                5. ได้รับรางวัล “การออกแบบยอดเยี่ยม” อันดับที่ 9 ของทั้งหมด 124ทีม ในการแข่งขันหุ่นยนต์ด้าน
ระบบปฏิบัติการ Android ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 4

                6. ได้รับรางวัล “ทีมชนะเลิศ อันดับ 1 ปี 2554” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหม่ให้มีความทันสมัย ในสาขา คหกรรมศาสตร์ การฝึกอบรมดอกไม้เชิงบูรณาการ
                7.  ได้เสนอโครงการจัดทำ “โครงการก่อสร้างศูนย์การประชุมและฝึกอบรมอาชีวศึกษานานาชาติ” โดยได้รับงบประมาณประจำปี 2553 จำนวน 350 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อปรับปรุงสถานที่เป็นสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ การฝึกอบรม การแสดงผลงาน พระราชทานปริญญาบัตร ให้เป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรม นิทรรศการนานาชาติ และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนด้านวิชาการ และด้านความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อรองรับการเป็นVOCATIONALEDUCATION HUB ให้เป็นINTERNATIONAL VOCATIONAL TRAINING CENTER รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปัจจุบันได้ประสานงานกับนานาประเทศในการร่วมมือแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน และการฝึกงาน ซึ่งยังประโยชน์ให้แก่ผู้เรียน ครู อาจารย์ ในการจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com