ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 515463
Page Views 835413
คณะผู้บริหารสถาบัน
ชื่อ-สกุล : ดร. ณพสร สวัสดิบุญญา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ภาควิชามัธยมศึกษา   คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-พ.ศ. 2532 สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต (คม.) ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -พ.ศ. 2553 สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ. 2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า                 

ประวัติการรับราชการ 

- พ.ศ.2521 บรรจุรับราชการที่วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

- พ.ศ. 2525 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

- พ.ศ. 2532 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

- พ.ศ. 2542 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

- พ.ศ. 2545 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

พ.ศ. 2550 – กันยายน 2558 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 

** -ปัจจุบัน ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 - **

*** ที่ทำงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เลขที่ 2 หมู่ 6 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  ***

ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น

- ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีวศึกษาระดับชาติ ประเภทวิชาคหกรรมศิลปกรรม พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2555-2558

- คณะอนุกรรมการบอร์ด ด้านระดมทรัพยากรอาชีวศึกษา ปี 2556 - 2558

- ประธานศูนย์แฟชั่นกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก ปี 2551-2558

- ประธานชมรมวิชาชีพธุรกิจคหกรรม ปี 2556- 2558

- คณะกรรมการสภา ( ซึ่งเลือกจากบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1            ปี 2556 ถึงปัจจุบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com