ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายวันชัย อุดมสิน
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค 1

นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบัน

ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายวีระ พิชิตกุล
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

---ว่าง---

นายปิยะ ภาตะนันท์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายธีระ นรสิงห์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน

นายธำรงค์ สว่างเดือน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน

นายจีรศักดิ์ หมุนขำ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ

นายมงคล เฟื่องขจร
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ

นายสถิต สมศรีโย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล พิศุทธิวงษ์ชัย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสมนึก ภาศักดี
เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน

นายสมผัด อินทรมา
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน

นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน