คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายอภิชาติ จีระวุฒิ
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค 1

นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบัน

นางปิยวรรณ ปิตยานนท์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นางศันสนีย์ สายะสนธิ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นางสาวมยุรี ศรีระบุตร
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายดำรงค์ สุดวิลัย
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายจีรยุทธ กลีบบัว
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน

นายธำรงค์ สว่างเดือน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน

นางสาวบุษกร สัญชัย
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ

นายมงคล เฟื่องขจร
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธาตรี มหันตรัตน์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพงษ์ เป้ากลาง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน

นายสุวิชา ศิริบุญ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสมนึก ภาศักดี
เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน

นายสมผัด อินทรมา
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน

นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน