คณะผู้บริหารสถาบัน

นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

นายสมนึก ภาศักดี
รองผู้อำนวยการสถาบัน

นายสมผัด อินทรมา
รองผู้อำนวยการสถาบัน

นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

นายนพพร สุขีวัฒน์
ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต