เจ้าหน้าที่สถาบัน

(..........ว่าง............)
นิติกร

นางสาวมนัสนันท์ ลิ้มกุสุมาวดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธนา จันทจร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกานต์สินี อัปกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอุมาภรณ์ ดิสปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวผกามาศ บุญธรรม
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายชยุตม์ มีสัตย์
พนักงานขับรถ
โทร. 087-9800340